Daily Archives: 29/03/2019

Đăng ký FDA gửi thực phẩm đi Mỹ và Canada

Đăng ký FDA gửi thực phẩm đi Mỹ và Canada là bắt buộc khi cần gửi thực phẩm,hóa mỹ phẩm thuốc, bột vào Mỹ, Canada phải Đăng ký FDA mới được mang vào USA Mỹ . Nếu không đăng ký đơn hàng đến Mỹ có thể bị tiêu hủy 100% hoặc sẽ bị thu giữ không […]