Trách nhiệm Công ty là một phần kết hợp trong chiến lược công ty của chúng tôi. Với khẩu hiệu là “Trách nhiệm Sống”, chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ môi trường (Hành trình Xanh), quản lý thảm họa (Chung sức Giúp đỡ) và giáo dục (Chung sức Giáo dục) và hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện của nhân viên (Ngày Tình nguyện Toàn cầu, Quỹ Trách nhiệm Sống)